Leading Stocks
Symbol (CFDs)
Last
Prev.
High
Low
Chg.
Chg. %
Time
38.830
39.100
39.190
38.760
-0.320
-0.82%
12/08 | Sydney
7.180
7.200
7.210
7.100
+0.060
+0.84%
12/08 | Sydney
95.410
95.400
96.220
95.070
+0.130
+0.14%
12/08 | Sydney