Leading Stocks
Symbol (CFDs)
Last
Prev.
High
Low
Chg.
Chg. %
Time
31.130
30.940
31.240
30.940
-0.110
-0.35%
10:40:57 | Sydney
4.910
4.900
4.940
4.900
+0.030
+0.61%
10:40:57 | Sydney
96.030
95.500
96.330
95.500
+1.710
+1.81%
10:40:50 | Sydney