Leading Stocks
Symbol (CFDs)
Last
Prev.
High
Low
Chg.
Chg. %
Time
26.920
26.570
26.920
26.320
+0.500
+1.89%
14:12:21 | Sydney
7.380
7.350
7.460
7.320
+0.040
+0.54%
14:12:41 | Sydney
120.050
119.820
120.620
119.220
+0.420
+0.35%
14:12:35 | Sydney